Zawody a kasa fiskalna

Jak uniknąć kasy fiskalnej

Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT musi ewidencjonować obrót i kwotę podatku z tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Finansów znacząco uszczupliło listę usług zwolnionych z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Obecnie w dużym skrócie zwolnieni są jedynie firmy świadczące usługi cateringowe na pokładach samolotów, księża, flisacy oraz notariusze.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.11.2014, zamieszczone w Dzienniku Ustaw w dniu 7 listopada 2014, dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - rozporządzenie określa zasady, zwolnienia i obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w najbliższych latach.

Dla firm i instytucji które zajmują się organizacją zawodów lub imprez masowych pozostaje drobny ratunek w postaci zapisu umożliwiającego wstrzymanie się z instalacją kasy fiskalnej do momentu uzyskania obrotu w wysokości 20 000 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to wysokość obrotu, a nie dochód, zatem niestety kwota bardzo łatwo osiągalna.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:
1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Istnieje jednak pewien drobny zapis umożliwiający ominięcie nakazu instalacji kasy fiskalnej, o czym piszemy poniżej.

Co grozi za brak kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, stwierdzenie, że podatnik nie prowadzi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zobowiązuje organy podatkowe do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Z kolei zgodnie z art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu fiskalnego grozi nałożeniem kary grzywny do 180 stawek dziennych. Spóźnienie z instalacją kasy - choćby jednodniowe - skutkuje również bezpowrotną utratą prawa do ulgi na zakup tego urządzenia. Kwota takiego odliczenia lub zwrotu wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Jak uniknąć instalacji kasy fiskalnej

Idealnym sposobem dla organizatorów imprez sportowych na uniknięcie konieczności korzystania z kasy fiskalnej są płatności online. Czyli rezygnacja z przyjmowania opłat za wpisowe na zawody gotówką. Internetowy system rejestracji na zawody sportowe i imprezy masowe Competit wychodzi naprzeciw organizatorom i udostępnia im możliwość realizowania płatności elektronicznych.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (tj. pocztą lub kurierem), pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Wymagane są zatem dokładne dane nabywcy, m.in. jego adres.

Opłaty „startowe” realizowane przez Internet, gwarantują uproszczenie procedury rejestracji. Ponadto gwarantują ograniczenie dodatkowych wydatków i przejrzystość transakcji.

Prosta praktyka

Podsumowując krótko i na temat – co należy zrobić, żeby uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej? Wystarczy skorzystać z usług systemu Competit. Dzięki temu rejestrujący się na dane wydarzenie uczestnicy będą dokonywać wpłat elektronicznie. Wpłata, wpływać będzie na konto bankowe organizatora zawodów. Co więcej, Competit gwarantuje organizatorom zawodów natychmiastowe powiadomienie o nowych płatnościach.

Jeśli uczestnicy będą dokonywać opłat startowych za uczestnictwo w zawodach jedynie za pośrednictwem Competit, a organizator jednocześnie całkowicie zrezygnuje z pobierania fizycznych wpłat od zawodników (gotówką), wtedy organizator zawodów jest zwolniony z konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Dodatkowe korzyści dla organizatorów, płynące z zastosowania płatności elektronicznych, to:

  • oszczędność czasu i pieniędzy
  • brak pomyłek przy wpłatach (zła kwota, błędne dane itp)
  • przejrzystość transakcji - jasna informacja, kto już opłacił start, a do spóźnialskich Competit wyśle maila z przypomnieniem :)
  • pieniądze od razu wpływają na konto organizatora wydarzenia i organizator (już w fazie trwania zapisów i przygotowywania imprezy) może tymi środkami dysponować